นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท คิวบิเน็ตอินเตอร์แอคทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

(Privacy Policy Cubinet interactive Thailand Co.,Ltd.)

 

Cubinet Interactive (" Cubinet ") เราสัญญาว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน และสร้างสัมพันธ์อันดีงามต่อผู้ใช้ของเราเอง เราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจาก นโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูลที่ได้ รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา www. 9yin.in.th แอพพลิเคชั่นเกมบนมือถือ หรือ " 9yin" ที่เป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดย Cubinet  ( โดยรวมคือ "PORTAL")

แผนกบริการลูกค้าและให้บริการเกม ขณะที่ใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

นโยบายนี้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ของท่าน ในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามความยินยอมของท่านก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของเราอันชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เพื่อ

 (1) การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

(2) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(3) จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

(4) จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(5) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของเรา

ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

และในกรณีท่านมีอายุ ไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจํากัดความสามารถในการทํานิติกรรม ตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้ อํานาจปกครอง หรือมีผู้อํานาจกระทําการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อท่าน ตามความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เพื่อ (1) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้

(2) การดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

(3) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(4) จำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย และ นโยบายที่กําหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่เรากําหนดขึ้น

 1.หากท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีข้อกำหนดที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการ ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ ประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอ ใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทําสําเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร 

2.ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทาง เทคนิค 

3.ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทําขึ้นเพื่อการ ดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะยังคงดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมาย

4.ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์  

7.ท่านมีสิทธิร้องเรียน หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจํากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เราอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเครือกิจการ หรือธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ

กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ เราจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตราการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตราการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกัน เราอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต เราจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จัดเก็บ ใช้  คือ เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อการเสนอการบริการที่ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าในอนาคต และผู้เข้าชม รวมถึงบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือมีความเกี่ยวข้องกับท่าน  พวกเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีใช้บริการเกมจากเว็บไซต์ของเรา โดยวิธีดังต่อไปนี้

ข้อมูลการลงทะเบียนหรือเปิดบัญชี

พวกเราจะอนุญาตให้ท่านทำการ “ลงทะเบียน”หรือ “เปิดบัญชี” กับเรา ตามความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อน ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยทางการเชื่อมต่อ Facebook, Google, Yahoo หรือสัญลักษณ์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ภายใน Portal พวกเรายังอาจจัดให้มีการลงทะเบียนตามแบบอย่างมากกว่าที่ซึ่งท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้: อีเมล์ของท่าน, ชื่อเล่น, หรือบัญชีอีเมล์ที่ผูกกัน (ผูกบัญชีบุคคลที่สามยัง Cubinet), รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เรายืนยันตัวตนได้ว่ามันเป็นท่านที่กำลังเข้าสู่บัญชีของท่าน

เราอาจเสนอให้ทางเลือกให้เพื่อทำให้โปรไฟล์ผู้ใช้สมบูรณ์ ซึ่งผู้ใช้อื่นใน Cubinet มองเห็นได้ โปรโปรไฟล์ผู้ใช้ของท่านอาจรวมถึง รูปโปรไฟล์ ชื่อผู้ใช้หนึ่งเกมหรือมากกว่า ลิงค์ไปยังโปรไฟล์ของท่านในบราวเซอร์เกมต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับเกมที่ท่านเล่นที่ใช้แสดงโปรไฟล์ของตัวท่าน

เมื่อท่านได้ติดต่อกับ PORTAL ที่ www.9yin.in.th หรือเว็บไซต์ของ Cubinet เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่านโดยตรงตามคำอธิบายด้านล่างนี้

ผู้เข้าชม Portal ที่ไม่ระบุชื่อ หากท่านเยี่ยมชม Portal ของเรา เราอาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP, ข้อมูลคุกกี้, และข้อมูลโดยสรุปว่าท่านเข้าหรือเยี่ยมชมเนื้อหาใดบ้าง ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมไว้ในเบื้องหลังขณะที่ท่านชมไปรอบๆ Portal เรา

รายการจดหมายสมาชิก หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราเพื่อที่จะเสนอมายังรายการจดหมายของเราหรือจดหมายข่าว เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเป็นสิ่งช่วยในการส่งและสิทธิพิเศษ เช่น ที่อยู่อีเมล์ และข้อความแสดงสถิติ และท่านอาจได้รับอีเมล์ที่ส่งโดย Portal ไปยังกล่องจดหมายของ Cubinet

สมาชิกลงทะเบียน Portal หากท่านเลือกที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราตามความยินยอมของท่าน พวกเราอาจติดตามเว็บไซต์ที่มีข้อมูลการใช้งานในวงกว้างตลอดจนการใช้งานโดยรวมของเว็บไซต์ชุมชนอย่างเช่น การดาวน์โหลดและฟอรั่ม สิ่งนี้นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

โปรโมชั่น พวกเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นตัวช่วยเหลือในโปรโมชั่นหรือรางวัลใดๆ ที่มีการมอบให้โดย Portal ของเรา

การทำธุรกรรมชำระเงิน หากการทำธุรกรรมชำระเงินใดๆ เกิดขึ้นใน Portal ของเรา พวกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจริง เช่น ชื่อของท่าน อีเมล์ เบอร์ติดต่อ หรือข้อมูลใบเสร็จอื่นๆ

ผู้ใช้บริการเบต้า หากท่านอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นผู้ใช้เบต้าสำหรับเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ล่วงหน้า เราอาจติดตามรายงานข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพการทำงานระบบข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนำไปใช้งาน

 

การโต้ตอบการช่วยเหลือลูกค้า

เมื่อท่านถามถึงความช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือลูกค้า เราจะรวบรวมและเก็บข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ทำไว้ (โดยทั่วๆ ไปคือ ชื่อของท่าน, ที่อยู่อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อ (หากจำเป็น)

 ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่ได้กระทำไป และไอดีผู้ใช้ หรือข้อมูลเกมที่เกี่ยวข้อง เราจะยังคงเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลใดๆ ที่ประกอบอยู่ภายในด้วย

ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้

เมื่อท่านเข้าสู่ Portal ของเราหรือเล่นเกมของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

(1) ข้อมูลที่แน่นอนทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ รวมไปถึง ที่อยู่ IP  

(2) สถิติการใช้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมอย่างเป็นแบบฉบับผ่านการใช้ของไฟล์ล็อกเซิร์ฟเวอร์ หรือไฟล์ล็อกเว็บ ("Log Files") บางส่วนของคุกกี้ของสถานที่ให้บริการที่คอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกลิงค์ไปยังหมายเลขไอดีผู้ใช้ของท่าน ทาง Cubinet อาจใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มดูแลบริการที่นำเสนอผ่านทาง Portal ข้อมูลของท่านอาจมีอยู่จริงภายในการดำเนินการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์โดยปกติ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ

ท่านอาจเลือกเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมออนไลน์ของเรา, บล็อก, พูดคุยในเกมหรือฟอรั่มสาธารณะอื่นๆ, โดยตรงสู่ผู้ใช้อื่นๆ ขณะใช้บริการเว็บไซต์ ได้โปรดตระหนักว่าข้อมูลจริงคือข้อมูลสาธารณะและท่านจะไม่คาดหวังในความเป็นส่วนตัวหรือความลับภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ทาง Cubinet จะไม่ต้องรับผิดในทางใดๆ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับเกมและผู้เล่น

เมื่อท่านเล่นเกมของเรา ทาง Cubinet จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่แน่นอนซึ่งท่านได้ให้เว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ โดยตรง ที่จะเสนอต่อเกมของเรา เพื่อให้การเล่นเกมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีประสบการณ์ด้านสังคมมากขึ้น พวกเรายังได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นของท่านและการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นๆ และบริการอื่นๆ ความจุของข้อมูลนี้จะถูกเก็บและรวมไว้โดยผ่านการใช้ของล็อกไฟล์ ซึ่งเป็นไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยการบันทึกการกระทำต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในเกมและเว็บไซต์ของเรา

การแบ่งปันข้อมูล

พวกเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลใดๆกับบุคคลที่สาม ยกเว้นว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามผู้ซึ่งดำเนินการบริการสำหรับพวกเรา เช่น ความสำเร็จที่ได้รับรางวัล, การส่งมอบแพคเกจ, การส่งจดหมายทางไปรษณีย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, จัดหาผลลัพธ์การค้นหา และลิงค์ (รวมถึงรายการการชำระเงินและลิงค์), และการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดรวมทั้งการให้บริการโฆษณาในนามของเรากับเว็บไซต์บุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านั้นได้เข้าถึงข้อมูลของท่านโดยจำเป็นเท่านั้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา และไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะมอบข้อมูลของท่านแก่บริษัทบุคคลที่สามเพื่อทำการให้บริการในนามของเรา รวมถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน, วิเคราะห์ข้อมูล, การส่งอีเมล์, การบริการเช่าพื้นที่ใช้งาน, บริการลูกค้าและช่วยเหลือเราในด้านการตลาด เราจัดการผู้ให้บริการบุคคลที่สามทั้งหมดเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่จะเปิดเผยสู่พวกเขา และจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากเพื่อให้บริการในนามของ Cubinet เท่านั้น

    Cubinet Interactive อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อระบุการจัดกลุ่มของบุคคลที่สามเมื่อจำเป็น

เพื่อให้ Cubinet Interactive ให้บริการที่ดีกว่าแก่ท่าน และยังคงบริการท่านได้ดียิ่งขึ้น พวกเราอาจต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

 • การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานบริการลูกค้า
 • การทบทวนและวิเคราะห์บันทึกการทำธุรกรรมของลูกค้าเมื่อจำเป็นโดยผู้บังคับบัญชา
 • การร้องเรียนถึงมารยาทที่มีความจำเป็นติดตามผลโดยผู้อยู่ในความรับผิดชอบ
 • การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์ให้บริการการใช้เว็บไซต์
 • บริการการประมวลผลข้อมูล
 • การสร้างและการรักษาฐานข้อมูลทั่วไปที่เรามีความสนใจร่วมกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • ฝ่ายที่เราแต่งตั้งที่จะติดต่อลูกค้าของเราเพื่อสอบถามรายละเอียดและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (รวมถึงการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์)
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเราที่ทำงานร่วมกันกับเราในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า
 • ช่องทางการชำระเงินสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบวิธีการชำระเงินของท่านที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • ใจความสำคัญการบังคับใช้กฎหมายที่จะช่วยในการทำงานของเรา ศาลยุติธรรมหรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 • หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐในกรณีที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นออกไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งใดๆ หรือการตัดสินใดๆ ของศาล
 • องค์กรใดๆ ที่ซื้อเราหรือหากเราจะปฏิรูปองค์กรใหม่หรือเราขายส่วนหนึ่งของธุรกิจ หรือทรัพย์สินที่ซึ่งเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ จะถูกโอนย้ายไป เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ใด ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังเป็นทรัพย์สินของทาง Cubinet Interactive และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกทางธุรกิจตามปกติของเรา

 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ถ้าเราตัดสินใจที่จะขายสายงานธุรกิจแก่บุคคลที่สาม ดังนั้นท่านจะสามารถได้รับการบริการและข้อมูลในการเชื่อมต่อกับสายงานธุรกิจนั้นกับการหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ, ซื้อกิจการ, ปรับโครงสร้างองค์กร, การล้มละลายหรือเหตุการณ์คล้ายอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังผู้รับช่วงต่อหรือที่กำหนดไว้ของ Cubinet Interactive ได้

การคุ้มครองของเกมของ Cubinet และอื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือตามกฎหมาย หรือหากจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเกมของ Cubinet , ลูกค้าของเราหรืออื่นๆ สิ่งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานสำหรับการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต


ลักษณะการสื่อสาร

ท่านอาจจะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างใน Portal ของเรา หรือเกมได้ ซึ่งจะมอบโอกาสให้ท่านสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลไม่เพียงแต่กับ Cubinet แต่ยังเป็นผู้ใช้คนอื่นๆ ของบริการของเราด้วย สิ่งเหล่านี้รวมถึง

1.เข้าร่วมในฟอรั่มของผู้เล่นและกระดานข้อความ

2.การโพสต์คอมเมนท์สาธารณะแก่ฟอรั่มเว็บไซต์

3.การส่งข้อความส่วนตัวหรือคำเชิญไปยังผู้ใช้อื่นๆ ทั้งทางตรงบน Portal ของเราหรือทางบัญชีอีเมล์ของพวกเขา

4.พูดคุยกับผู้ใช้อื่นๆ

5.การโพสต์รูปต่างๆ

เราอาจบันทึกและจัดเก็บบันทึกสำคัญของการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Cubinet เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความเป็นไปที่ดีของผู้ใช้ของเรา และสิทธิของ Cubinet และทรัพย์สินในการเชื่อมต่อกับบริการ ท่านได้รับทราบและยินยอมให้มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของการสื่อสารดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

 

คุกกี้และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าใช้บริการ เราจะรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อ

 (1) วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์และบริการ

(2) มอบประสบการณ์ส่วนตัวที่มากขึ้น

(3) จัดการการโฆษณา พวกเราและผู้ให้บริการที่กระทำในนามของเรา เช่น Google Analytics, ใช้แฟ้มบันทึกการติดตามและเทคโนโลยีเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคบางประเภท, รวมทั้งคุกกี้, ที่อยู่ IP, ประเภทเครื่องมือ, ตัวระบุเครื่องมือ, ประเภทเบราวเซอร์, ภาษาเบราวเซอร์, การอ้างอิงและหน้าทางออก, และ URL, ประเภทแพลตฟอร์ม, จำนวนคลิก, ชื่อโดเมน, ขอบเขตหน้า, หน้าที่เข้าชมและคำสั่งของหน้าเหล่านั้น, จำนวนของเวลาที่ใช้ไปบนหน้าเว็บโดยเฉพาะ, สถานการณ์เกมและวันที่และเวลาของกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือเกม และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน ในบางกรณีเราจะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ด้วยรหัสผู้ใช้ของท่านสำหรับการใช้งานภายในของเรา

เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งการติดตามพิกเซลอีกด้วย ซึ่งช่วยให้เราสามารถโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแยกผู้ใช้ในปัจจุบันออกไปจากข้อความโปรโมชั่นอย่างแน่นอน, การระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งใหม่หรือการส่งโฆษณาให้กับท่านในเว็บไซต์อื่นๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและโฆษณา

เว็บไซต์และเกมของเราอาจมีการโฆษณาจากบริษัทอื่นๆ มากกว่า Cubinet ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเขาเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ข้อมูลของท่าน ท่านควรทบทวนนโยบายของพวกเขาและติดต่อพวกเขาโดยตรง

แหล่งอื่นๆ

เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ รวมถึง (1) ผู้ใช้อื่นๆ Cubinet อื่นๆ ที่เลือกจะอัพโหลดการติดต่อสื่อสารอีเมล์ของพวกเขาเอง; (2) การเชื่อมต่อบุคคลที่สามและ (3) ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพิ่มเติมโปรไฟล์ของท่าน  ในขั้นต้น จะช่วยให้ท่านและเพื่อนของท่านเชื่อมต่อกันได้ มันจะถูกรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมไว้

การป้องกันตนเอง

ได้โปรดเก็บบัญชีและรหัสผ่านส่วนตัวของท่านไว้และไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้อื่น หากท่านกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ร่วมกัน ล็อกเอาท์และปิดหน้าต่างของเกมทั้งหมด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะแก้ไขวันที่ "การแก้ไขครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้าเพจ เราสนับสนุนให้ท่านได้ทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อได้รับการแจ้งให้ทราบถึงวิธีการปกป้องข้อมูลเกมของ Cubinet

 

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คิวบิเน็ตอินเตอร์แอคทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด (Cubinet interactive Thailand Co.,Ltd.) 242 สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 Email: event@cubinet.co.th

หมายเหตุ : หากต้องการถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล กรุณาติดต่อที่ Email: event@cubinet.co.th

 

แก้ไขล่าสุด เมษายน 2563